ОФІЦІЙНА ЗАЯВА РЕЛІГІЙНОГО ЦЕНТРУ ОБ’ЄДНАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД РІДНОВІРІВ УКРАЇНИ (ОРУ)

з приводу наруги над Святинею Перуна у Києві

Повідомляємо, що 1 листопада 2012 року в м. Києві на Старокиївській горі вчинено наругу над культовим центром української Рідної віри: невідомими зловмисниками (вірогідно, вночі) спиляно дерев’яну статую Бога Перуна, що є витвором сакрального мистецтва та відомою святинею не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

Як відомо, Старокиївська гора з часу здобуття Незалежності України є постійним місцем паломництва сповідників Рідної віри Русі-України та багатьох слов’янських рідновірських громад (Польщі, Словенії, Сербії, Хорватії, Болгарії, Росії, Білорусі, США, Канади та ін., наприклад, велике паломництво 2010 року — Родове Слов’янське Віче). Ці факти вже увійшли в культурну історію України й світу. Київський Рідновірський центр вже завоював собі право вважатися одним із центральних осередків духовної культури рідновірів, він виховує людей у пошані до Предків і рідної Природи, сприяє розвитку міжнародного туризму та створенню позитивного образу України в світі.

Як видно з характеру та розмаху здійсненого дикунського акту, ці дії були вчинені організованою групою осіб не лише з використанням техніки (бензопили, вантажівки), а й з використанням значної робочої сили (вага статуї при її встановленні вимагала зусиль 15–20 чоловіків, щоб її підняти).

Звертаємо Вашу увагу на те, що випадки руйнування рідновірських святинь в Україні стали систематичними. А неодноразові звернення рідновірів до правоохоронних органів, на жаль, досі були безрезультатними — винуватці жодного разу не були притягнуті до відповідальності за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та завдану матеріальну, моральну та фізичну шкоду.

Така байдужість державних установ до порушення прав і свобод рідновірів України стає дедалі очевиднішою. Відсутність правдивої інформації про життя однієї з найдавніших релігійних конфесій України свідчить про упередженість держави щодо власної автохтонної духовної культури, обмеження наших конституційних прав. Нещодавно Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій офіційно відмовила Релігійному центру Об’єднання релігійних громад рідновірів України у вступі до цієї організації (підстава не вказана), отже, маємо ще один факт порушення Конституції України.

Як правило, розпалювання міжконфесійної та міжетнічної ворожнечі щодо рідновірів поширюється через християнських пастирів, які умисно створюють «негативний образ язичників» серед своїх вірян, а то й відверто нацьковують їх на рідновірів. У відповідь на численні заяви ОРУ щодо зловмисного псування капищ і культових статуй ми переважно отримуємо відповіді, що нібито «відсутній склад злочину». Як відомо, подібна безкарність відверто злочинних вчинків часто призводять до справедливого обурення рідновірів та до загострення протистоянь у суспільстві.

Сьогодні Релігійний центр ОРУ надсилає Заяви про останню наругу над Святинею Перуна: Президенту України Януковичу В. Ф., Голові Верховної Ради України Литвину В. М., Міністру внутрішніх справ України Захарченку В. Ю., голові Служби безпеки України Калініну І. О., голові Міністерства культури України Кулиняку М. А. та іншим високопосадовцям в надії на відповідне реагування та притягнення до відповідальності осіб, причетних до порушення Конституції України, прав і свобод громадян України за етнічною та релігійною ознакою, а також відшкодування завданих матеріальних та моральних збитків.

2 листопада 2012 року

Голова Об’єднання рідновірів України,
Галина ЛОЗКО

 

UNITED NATIVE FAITH COMMUNITIES OF UKRAINE (ORU) CONCERNING OUTRAGE OF PERUN SACRED PLACE IN KYIV

Please be informed that on November 1st, 2012 in Kyiv a Starokyivska (Ancient Kyiv) hill sacred place of Ukrainian native faith has been our tragedy: unknown malefactors sew off a wooden statue of God Perun (possibly at night), which is a work of sacral art and a famous object of worship both in Ukraine and far abroad.

As known, Starokyiska hill has been a permanent pilgrimage destination of Ukrainian native faith and many other Slavic native faith adherents (from Poland, Slovenia, Serbia, Croatia, Bulgaria, Russia, Belarus, the USA, Canada, etc. — e.g. a large pilgrimage of the year 2010 — the Ancestral Slavic Viche (Council of Elders)). These facts have already entered the cultural history of Ukraine and the world. Kyiv Native Faith Centre has already won the reputation of one of the main centers of spiritual culture of the native faith adherents, cultivating respect for Forefathers and the Nature, affecting international tourism development and forming a positive image of Ukraine.

As estimated from the pattern and the scope of the savage action, the latter was committed by an organized body with the usage of both special equipment (gasoline chain-saws, lorries) and groundbreaking man power (it took a power of 15 to 20 men to erect the statue).

Please take into consideration that the experience of native faith sacred places in Ukraine has become systematical. Repeated recurrences of the native faith adherents to the law enforcement authorities have had no effect so far and the offenders have not been brought to justice for stirring of interfaith hatred and the spiritual injury, property losses, and physical damage done.

Such indifference of state authorities regarding violation of rights and liberties of the native faith adherents of Ukraine is becoming obvious. The lack of a true-to-life information about one of the earliest religions of Ukraine gives evidence about prejudice of the state towards its autochthonous spiritual culture and limitation of our constitutional rights. Recently Ukrainian Church and Religious Associations Council has officially rejected the entry of the Religious Centre of the United Native Faith Communities of Ukraine into the Council (with the reason not mentioned), thus we can see another fact of violation of the Constitution of Ukraine.

As a rule, stirring of interfaith and international hatred towards the native faith adherents is spread via Christian pastors who intentionally create «negative image of pagans» among their parish or straightforwardly incite them towards native faith adherents. As a reply to numerous applications of the United Native Faith Communities of Ukraine regarding malicious ruining of sacred places and ceremonial statues we mainly receive responses claiming «lack of components of crime». As known, such impunity of the plainly criminal actions often lead to righteous indignation of native faith adherents and aggravation of social opposition.

Nowadays the Religious Centre of the United Native Faith Communities of Ukraine is forwarding applications regarding the last outrage towards Perun sanctuary to: the President of Ukraine Victor Yanukovich, the Ukrainian parliament speaker Volodymyr Lytvyn, the Minister of the Interior of Ukraine Vitali Zakharchenko, the chairman of the Security Department of Ukraine Ihor Kalinin, the Minister of Culture of Ukraine Mykhailo Kulyniak and other state authorities with a view to appropriate reaction and bringing to justice the people involved in violation of the Constitution of Ukraine, rights and liberties of citizens of Ukraine on grounds of religion or nationality, and reimbursement of spiritual injuries and material losses.

November 2, 2012.

Chairman of the United Native Faith Communities of Ukraine
Mrs. Halyna LOZKO